Salmon and asparagus pesto pasta on toda…

Salmon and asparagus pesto pasta on today’s special